Wyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja bazy: 08.02.2020, godz. 7:00

Opodatkowanie dochodów z zagranicy


Usługi kompleksowej obsługi uczestnika targów bez podatku u źródła - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Dokonując wypłaty należności na rzecz podmiotów zagranicznych z tytułu kompleksowych usług organizacji udziału w targach, nie ma obowiązku pobierania od tych należności zryczałtowanego podatku dochodowego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 grudnia 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.433.2019.2.AT. Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna jest w serwisie www.interpretacje.gofin.pl Spółka akcyjna prowadzi działalność w zakresie m.in. świadczenia usług lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej i turystyki uzdrowiskowej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej uczestniczyła w targach turystycznych zorganizowanych przez podatników zarejestrowanych w Niemczech. Przedmiotem umowy między firmami organizującymi targi a spółką jest przygotowanie i udostępnienie stoiska targowego na danych targach turystycznych. Na targach spółka przedstawiała podmiotom z branży turystycznej obiekty będące w jej ofercie, prezentując w szczególności ich cechy jakościowe, zalety lokalizacyjne, a także walory usług świadczonych przez spółkę na rzecz gości przebywających w tych obiektach. Podmiot organizujący targi w mieście X wystawił rachunek za stoisko na targach turystycznych. Natomiast organizator targów w mieście Y wystawił rachunek za usługi składające się na udział spółki w targach turystycznych. Dokument zawierał specyfikację poszczególnych usług składających się na usługę kompleksowej obsługi uczestnika targów. Wymienione zostały w nim następujące usługi: udostępnienie stojaka narożnego, najem powierzchni wystawienniczej, marketing, podłączenie prądu, zabudowa ścienna, udostępnienie pakietu stojaków, wyposażenia, zamykanego kontenera, wieszaka na ubrania, krzesła, wieszaka barowego. Wyszczególniona została również opłata dla Niemieckiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Targowych. Spółka wystąpiła z zapytaniem do organu podatkowego, czy usługi organizatorów targów opisane w stanie faktycznym należy klasyfikować jako usługi objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 updop i spółka powinna była pobrać podatek w wysokości 20%? - zobacz odpowiedź  »  
Certyfikat rezydencji otrzymany od zagranicznego kontrahenta w formie elektronicznej - interpretacja organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Certyfikat rezydencji otrzymany w formie elektronicznej, w formacie pliku PDF, przesłany przez kontrahenta za pomocą środków komunikacji elektronicznej (pocztą e-mail) można uznać za certyfikat rezydencji, o którym mowa w ustawie o CIT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 października 2019 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.383.2019.2.MR. Spółka (zwana również wnioskodawcą) dokonuje zakupu usług reklamowych, przetwarzania danych oraz świadczeń o podobnym charakterze, w tym głównie reklamy internetowej oraz reklamy w mediach społecznościowych od firm X oraz Y, mających swoją siedzibę w Irlandii. W związku z zakupem tego typu usług może być zobowiązana jako płatnik do obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (art. 26 ust. 1 updop). Posiada certyfikaty rezydencji obu firm. Zostały one wystawione przez irlandzki urząd skarbowy (zgodnie z irlandzkimi przepisami) w formie elektronicznej, w formacie pliku PDF. Następnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (pocztą e-mail) irlandzki urząd skarbowy przesłał do X oraz Y, właściwy dla każdego z nich certyfikat rezydencji. Finalnie certyfikat rezydencji kontrahentów X i Y, został przekazany spółce już bezpośrednio od tych podmiotów, w niezmienionej formie za pośrednictwem poczty e-mail. We wniosku o wydanie interpretacji podatnik wskazał również, że wniosek dotyczy sytuacji, w której kwota wypłacanych przez spółkę płatności, indywidualnie na rzecz każdego z kontrahentów przekracza wartość 10.000 zł w roku kalendarzowym. Wnioskodawca miał wątpliwość, czy w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego certyfikaty rezydencji otrzymane w formie elektronicznej i w sposób przez niego opisany, można uznać za certyfikaty rezydencji, o których mowa w art. 4a pkt 12 w związku z art. 26 ust. 1 updop? - zobacz odpowiedź  »  
Opodatkowanie dochodów cudzoziemca z pracy najemnej wykonywanej w Polsce, gdy brak certyfikatu rezydencji - interpretacja indywidualna
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
W przypadku dochodów z pracy najemnej zastosowanie przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie jest uzależnione od przedstawienia płatnikowi certyfikatu rezydencji. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 lipca 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.183.2019.1.ENB. Wnioskodawca będący spółką zatrudnia na podstawie umów o pracę dwóch obywateli Szwecji na stanowiskach wiceprezesa ds. handlowych oraz specjalisty ds. rynku skandynawskiego. Przez kilka lat od momentu zatrudnienia pracownicy nie dostarczyli certyfikatu rezydencji podatkowej wskazującego, że ich rezydencją podatkową jest Szwecja, ale w 2016 r. złożyli oświadczenie, że ich ośrodek interesów życiowych znajduje się w Szwecji. Spółka uważała, że w związku z brakiem certyfikatu rezydencji, powinna traktować tych pracowników tak jak osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce, czyli podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W latach 2016-2018 pobierała więc podatek od całości wypłacanych im wynagrodzeń. Sporządziła za te lata PIT-11. Pracownicy dostarczyli spółce certyfikat rezydencji dopiero w grudniu 2018 r. Jednocześnie złożyli oświadczenia o ilości dni przepracowanych w latach 2016-2018 w Polsce oraz raport w formie kalendarza, z którego wynikało, ile dni przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wykonaniem umowy o pracę. Wobec otrzymania od pracowników certyfikatów rezydencji, spółka w maju 2019 r. skorygowała PIT-11 za lata 2016-2018. Dochody opodatkowane w Polsce ustaliła proporcjonalnie do okresu pobytu obu pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując proporcję ilości dni pobytu na jej terytorium do liczby dni w roku, dla każdego z lat kalendarzowych oddzielnie. Obu pracownikom zwrócona została nadpłata podatku dochodowego za lata 2016-2018. We wniosku o interpretację indywidualną spółka zapytała m.in., czy oświadczenie pisemne złożone przez cudzoziemca o rezydencji podatkowej jest dokumentem wystarczającym do uznania jego rezydencji podatkowej, czy też istnieje wymóg przedstawienia certyfikatu rezydencji podatkowej wystawionego przez urząd podatkowy kraju cudzoziemca, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała konwencję o unikaniu podwójnego opodatkowania? - zobacz odpowiedź  »  
Oświadczenie cudzoziemca dotyczące posiadania przez niego (lub nie) rezydencji podatkowej w Polsce
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Płatnik w celu ustalenia rezydencji podatkowej zleceniobiorcy-cudzoziemca może posłużyć się oświadczeniem złożonym przez zleceniobiorcę. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lipca 2019 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.231.2019.1.JK2. Spółka na podstawie umowy o świadczenie usług (umowy zlecenia) będzie zatrudniała obywateli Ukrainy. Zleceniobiorcy będą przebywali i pracowali legalnie na terytorium Polski, tzn. będą posiadali wymagane polskimi przepisami dokumenty. Spółka zakłada, że zleceniobiorcy nie przedstawią jej certyfikatów rezydencji, dlatego zamierza zwracać się do nich o złożenie jednego z dwóch zaproponowanych im oświadczeń. W pierwszym oświadczą, że w okresie wykonywania zlecenia ich centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) mieści się w Polsce. W drugim, że ich pobyt w Polsce nie przekroczył 183 dni i że w okresie pobytu w Polsce, w tym również w okresie wykonywania zlecenia na rzecz spółki nie posiadają ośrodka interesów życiowych w Polsce. Z pierwszego oświadczenia będzie wynikać, że osoba składająca oświadczenie w danym roku jest polskim rezydentem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a z drugiego, że nim nie jest. W oświadczeniu zleceniobiorca zobowiąże się do jego aktualizacji, jeżeli wystąpią okoliczności wpływające na aktualność takiego oświadczenia. Spółka zaznaczyła, że oświadczenia zamierza traktować jako podstawę rozliczenia wypłacanych wynagrodzeń i zapytała, czy w przypadku gdy zleceniobiorca złoży: pierwszy rodzaj oświadczenia, to dla potrzeb podatkowych może od początku z nim współpracy traktować go jako rezydenta podatkowego Polski, a w związku z tym obliczać zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, a nie ryczałtem,   drugi rodzaj oświadczenia lub też nie złoży żadnego oświadczenia, to dla potrzeb podatkowych może od początku współpracy traktować go jako nierezydenta podatkowego Polski, a w związku z tym obliczać podatek dochodowy według ryczałtowej stawki wynoszącej 20%? - zobacz odpowiedź  »  

Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.