Wyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja bazy: 19.11.2017, godz. 7:00

Ulgi i odliczenia


Dochód służący utrzymaniu zasobów mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej bez podatku CIT - interpretacja organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Dochód wspólnoty mieszkaniowej w postaci nakładu poniesionego przez dewelopera niebędącego członkiem wspólnoty na wybudowanie pomieszczenia gospodarczego na składowanie odpadów stałych, które będzie służyć utrzymaniu zasobów mieszkaniowych wspólnoty poprzez umożliwienie mieszkańcom właściwego użytkowania nieruchomości, jest wolny od podatku dochodowego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 sierpnia 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.47.2017.1.AB. Deweloper niebędący członkiem wspólnoty mieszkaniowej na etapie wykonania inwestycji mieszkaniowej wybudował pomieszczenie gospodarcze służące składowaniu odpadów stałych niezgodnie z projektem i ustaleniami z gminą. W rezultacie został zobowiązany do zapewnienia innego miejsca składowania odpadów. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej na podstawie uchwały upoważnił dewelopera do dysponowania nieruchomością na cele związane z wykonaniem takiego pomieszczenia gospodarczego. Po wykonaniu prac budowlanych deweloper przekaże nakłady (śmietnik) na rzecz wspólnoty mieszkaniowej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej wystąpił o interpretację, czy w sytuacji gdy nowe pomieszczenie gospodarcze do składowania odpadów stałych będzie wykorzystywane przez członków wspólnoty mieszkaniowej wyłącznie w celu właściwego użytkowania nieruchomości, to dochód odpowiadający nakładom poniesionym przez dewelopera na wykonanie tego pomieszczenia przekazanego wspólnocie będzie wolny od podatku dochodowego? - zobacz odpowiedź  »  
Minister Rozwoju i Finansów odpowiada na interpelację poselską w sprawie stosowania ulgi mieszkaniowej
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
W interpelacji poselskiej nr 14054 podniesiono, że realizacja własnych celów mieszkaniowych stanowi warunek skorzystania przez podatników ze zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, w odniesieniu do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c updof. Tymczasem rozumienie znaczenia wyrażenia "własne cele mieszkaniowe" budzi wątpliwości, co naraża podatników na spory z organami podatkowymi. Dotyczy to w szczególności przypadków wydatkowania przychodów ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych na nabycie kilku nieruchomości oraz czasowego wynajęcia nabytej nieruchomości. Zgłaszający interpelację wskazali, że ustawodawca nie zastrzegł w przepisach, iż cel mieszkaniowy musi być realizowany poprzez zamieszkanie w nabytej nieruchomości począwszy od jej nabycia. Przywołali również wyroki NSA (z 17 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1053/15 i z 29 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 3126/14), w których różne składy sędziowskie oceniły, że własny cel mieszkaniowy nie jest tożsamy z zamieszkaniem w kupionym lokalu, więc ani fakt zakupu kilku lokali, ani czasowe oddanie nabytego lokalu w prywatny najem, nie przesądza o braku realizacji własnego celu mieszkaniowego. Zatem wnoszący interpelację chcieli poznać stanowisko Ministra Rozwoju i Finansów, czy o korzystaniu z ulgi mieszkaniowej decydują okoliczności faktyczne, tzw. faktyczne zamieszkanie przez podatnika w nabytym lokalu, oraz czy w razie gdy po pewnym czasie podatnik wyprowadzi się z lokalu i odda go w najem, to utraci prawo do tej ulgi? - zobacz odpowiedź  »  
Zagraniczne dochody rodzica wliczane do limitu warunkującego ulgę na dziecko - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
W limicie dochodów małżonków, warunkujących ich prawo do ulgi na jedno dziecko, należy uwzględniać dochody uzyskane za granicą również w sytuacji, gdy ma do nich zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, a rodzic uzyskujący te dochody nie ma obowiązku ich rozliczenia w Polsce z uwagi na brak innych dochodów podlegających opodatkowaniu w kraju. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB2-2.4011.14.2017.1.MZA. Występując z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, podatniczka wyjaśniła, że pozostaje w związku małżeńskim i wspólnie z mężem wychowuje jedno dziecko. Podatniczka osiąga dochody w Polsce, których wysokość za rok podatkowy nie przekracza 112.000 zł, tj. kwoty limitu warunkującego możliwość odliczenia ulgi na jedno dziecko. Małżonek podatniczki przebywa na stałe w Niemczech i tam rozlicza się z uzyskanych dochodów. Podatniczka podkreśliła, że ponieważ jej mąż nie osiąga żadnych dochodów opodatkowanych w Polsce, to do dochodów zagranicznych nie mają zastosowania zasady określone w art. 27 updof, tj. nie wpływają one na stopę procentową, według której mógłby być liczony podatek od dochodów krajowych, gdyż dochodów takich nie ma. W rezultacie wystąpiła z pytaniem, czy w celu ustalenia prawa do ulgi na jedno dziecko, ze względu na obowiązujące małżonków kryterium dochodowe, do wspólnego dochodu małżonków należy wliczać dochód osiągnięty za granicą? - zobacz odpowiedź  »  
Potwierdzenie prawa do odliczenia wydatków na leki - odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Osoby niepełnosprawne oraz podatnicy mający na utrzymaniu takie osoby, mogą odliczać od dochodu poniesione w roku podatkowym wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osobie niepełnosprawnej. W myśl art. 26 ust. 7a pkt 12 updof, za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione na zakup leków, przy czym: prawo do odliczenia dotyczy kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł,   warunkiem odliczenia jest stwierdzenie przez lekarza specjalistę, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Przepisy regulujące korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej milczą w kwestii sposobu dokumentowania zalecenia lekarza specjalisty wskazującego na konieczność stosowania leków przez osobę niepełnosprawną. Tymczasem w praktyce podatnicy, od których organy dokonujące kontroli prawidłowości zastosowania odliczenia żądają dowiedzenia tego faktu, mają problem z uzyskaniem od lekarzy odpowiednich zaświadczeń. Jako przyczynę odmowy wydania zaświadczenia wskazuje się, że o konieczności stosowania określonych leków stanowią wystawiane recepty i otrzymane na ich podstawie faktury zakupu. W konsekwencji prawo odliczenia wydatków na zakup leków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest kwestionowane. Podnosząc ten problem w skierowanej do Ministra Finansów interpelacji poselskiej nr 11801, zadano pytanie, czy resort dostrzega potrzebę modyfikacji przepisów, która wyeliminuje konieczność dodatkowego dokumentowania przez pacjentów zasadności stosowania określonych leków oraz czy planuje przeprowadzić kampanię społeczną skierowaną do pacjentów, mającą na celu ich poinformowanie o zasadach korzystania z ulgi? - zobacz odpowiedź  »  

Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60