Wyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja bazy: 18.01.2021, godz. 7:00

Ulgi i odliczenia


Umowna zmiana zasad wypłacania stypendium może skutkować koniecznością jego opodatkowania - wyrok NSA
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
W przypadku gdy zatwierdzony przez właściwego ministra regulamin przyznawania stypendiów naukowych określa termin na uzyskanie stopnia naukowego, to przesunięcie tego terminu w trybie aneksu do umowy wiążącej fundatora i jednostkę finansującą projekt naukowy powoduje, że stypendium nie spełnia warunków do objęcia go zwolnieniem podatkowym. W rezultacie fundator jako płatnik powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego stypendium. Tak wynika z wyroku NSA z 4 listopada 2020 r., sygn. akt II FSK 1774/18. Fundator (kościelna osoba prawna), w ramach konkursu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, przyznał doktorantce stypendium. Obejmowało ono stypendium naukowe, koszty stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego oraz koszty podróży związane z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Zasady przyznania stypendium określa regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców zatwierdzony decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na podstawie jego postanowień stypendystka była zobowiązana do uzyskania stopnia naukowego w terminie 12 miesięcy od ukończenia pobierania stypendium naukowego. W trakcie realizacji projektu dwukrotnie przebywała na urlopie macierzyńskim, a na czas trwania urlopu zawiesiła pobieranie stypendium. W rezultacie fundator podpisał z Narodowym Centrum Nauki aneks do umowy projektowej wydłużający termin zakończenia projektu, z jednoczesną zmianą (przedłużeniem) terminu odbycia stażu oraz terminu na uzyskanie stopnia naukowego. Postanowienia regulaminu pozostały natomiast bez zmian. Fundator powziął wątpliwość, czy z uwagi na przekroczenie regulaminowego terminu do uzyskania stopnia naukowego wypłacane stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? - zobacz odpowiedź  »  
Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne dotyczące wymiany dachu - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Wydatki związane z rozbiórką dachu oraz wykonaniem nowego dachu, w tym nowej konstrukcji i docieplenia, zaliczają się do wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i uprawniają do ich odliczenia od podstawy obliczenia podatku w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym wydatki poniesiono oraz za kolejne lata podatkowe. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 września 2020 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.540.2020.3.EC. Podatniczka będąca współwłaścicielką budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w 2019 r. przeprowadziła przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku. Polegało ono na wymianie dachu i wykonaniu jego termoizolacji. Przy czym docieplenie dachu związane było ze zmianą jego konstrukcji, co jednak nie wpłynęło na zwiększenie powierzchni użytkowej czy kubatury budynku, ani nie doszło do zmiany sposobu wykorzystania (z funkcji użytkowej na mieszkalną) części budynku. Roboty zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i na podstawie pozwolenia na budowę, a realizacją zajmowała się firma zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Koszty poniesione na poszczególnych etapach prac dokumentują faktury oraz protokoły odbioru prac. Podatniczka wydatki na termomodernizację budynku sfinansowała ze środków własnych, pozyskanych na podstawie umowy kredytu. Występując o interpretację przepisów podatkowych, podatniczka zadała następujące pytania: czy będzie mogła całość wydatków poniesionych na opisane prace termoizolacyjne rozliczyć w ramach ulgi, zgodnie z art. 26h updof? - zobacz odpowiedź  »  
Darowizna na przeciwdziałanie COVID-19 u wspólnika spółki niebędącej osobą prawną - interpretacja organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Wspólnik spółki osobowej prawa handlowego, jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ma prawo odliczyć w zeznaniu podatkowym darowizny przekazane przez spółkę, w części ustalonej odpowiednio do udziału w zyskach tej spółki. W przypadku gdy darowizna została przekazana na przeciwdziałanie COVID-19 i spełnia wszystkie ustawowe warunki, to wspólnik może ją odliczyć na szczególnych zasadach. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 lipca 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.323.2020.2.AWO. Spółka niebędącą osobą prawną przekazała w marcu i kwietniu 2020 r. łącznie cztery darowizny, w postaci hermetycznie zamkniętych opakowań z materiałami medycznymi, na rzecz podmiotów leczniczych wpisanych do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, który opracowuje dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą. Darowizny te spełniają wymogi do ich odliczenia na zasadach szczególnych. Podatniczka będąca wspólnikiem tej spółki i opłacająca podatek liniowy z tytułu udziału w spółce, wystąpiła z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych. Zadała w nim pytanie, czy będzie mogła rozliczyć darowiznę przekazaną przez spółkę w zeznaniu podatkowym, proporcjonalnie do udziału w zysku? - zobacz odpowiedź  »  
Stosowanie zwiększonego limitu zwolnienia od PIT dla świadczeń dofinansowanych z ZFŚS - interpretacja organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Podwyższonym limitem zwolnienia od PIT, w wysokości 2.000 zł, objęte są świadczenia dofinansowywane pracownikom ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za cały 2020 r. Nie ma jednak podstaw do korekty zaliczek na podatek od dochodów pracowników pobranych przed wejściem w życie nowego limitu, w których podstawie obliczenia płatnik uwzględnił świadczenia ponad kwotę 1.000 zł. Podatnik odzyska nadpłacony podatek po zakończeniu roku, dokonując rocznego rozliczenia. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 czerwca 2020 r., nr 0112-KDWL.4011.7.2020.1.TW. Spółka dofinansowuje świadczenia dla pracowników ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof do dokonywanych świadczeń stosowane jest zwolnienie podatkowe. Roczny limit tego zwolnienie wynosi 1.000 zł, ale na mocy art. 52l dodanego do ustawy o PIT został on zwiększony do kwoty 2.000 zł. Wyższy limit dotyczy świadczeń za rok 2020 i 2021. Spółka w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 r., odprowadzała zaliczkę na podatek od świadczeń przekraczających 1.000 zł. Wnioskując o interpretację przepisów podatkowych, chciała uzyskać odpowiedź, czy zasadnie przyjmuje, że do świadczeń dokonanych w tym okresie nowy limit nie ma zastosowania, a zaliczki są wyliczone prawidłowo i nie ma podstaw do ich korekty? - zobacz odpowiedź  »  
Podatnik nie odliczy wydatku termomodernizacyjnego na podstawie faktury wystawionej na współmałżonka - interpretacja organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Podatnik będący współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie odliczy w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w tym budynku, jeżeli faktura potwierdzająca poniesienie tego wydatku została wystawiona tylko na współmałżonka. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 czerwca 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.255.2020.2.ŁS. Małżonkowie będący współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego przystąpili do projektu współfinansowanego ze środków funduszy europejskich, którego celem był m.in. wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej. Na jego potrzeby na mocy umowy użyczenia oddali do bezpłatnego używania na okres 5 lat część swojej nieruchomości (dach) w celu zainstalowania instalacji fotowoltaicznej oraz udzielili prawa do dysponowania nieruchomością na cele montażu tej instalacji. Od podmiotu realizującego projekt, na rzecz którego dokonali wpłaty na pokrycie części kosztów inwestycji, otrzymali fakturę m.in. za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Wystawca jest podatnikiem VAT i nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku. Mając na uwadze, że poniesiony wydatek nie zostanie zwrócony, a jest związany z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, które zostało zakończone w 2019 r., podatniczka wystąpiła z pytaniem, czy może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeżeli na fakturze jako nabywca wskazany jest tylko jej małżonek? - zobacz odpowiedź  »  

Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Druki Gofin

Newslettery

Pytania Czytelników

 

Forum

Orzecznictwo dla firm

Tarcza Antykryzysowa

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Przepisy Prawne

Terminy

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.