Wyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja bazy: 08.02.2018, godz. 7:00

Podatek akcyzowy


Wyrok TSUE w sprawie rygorystycznych warunków stosowania obniżonej akcyzy na olej opałowy
Źródło: Poradnik VAT nr 13 (421) z dnia 10.07.2016
Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 1184/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne, czy art. 89 ust. 16 w związku z art. 89 ust. 14 ustawy o podatku akcyzowym w zakresie w jakim warunkuje zastosowanie stawki podatku akcyzowego od spełnienia warunku z przepisu art. 89 ust. 14 tej ustawy, jest zgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W wyroku z dnia 11 lutego 2014 r. (sygn. akt P 24/12) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 89 ust. 16 ustawy o podatku akcyzowym - w zakresie w jakim nakazuje stosować stawkę akcyzy określoną w art. 89 ust. 4 pkt 1 tej ustawy w przypadku niespełnienia przez sprzedawcę oleju opałowego, wyrażonego w art. 89 ust. 14 ustawy obowiązku sporządzenia i przekazania do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców tego wyrobu akcyzowego o jego przeznaczeniu do celów opałowych - jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem WSA we Wrocławiu, powyższy wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie rozstrzygnął jednak wszystkich wątpliwości prawnych związanych z tym problemem. Dlatego też, postanowieniem z dnia 4 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 562/14 skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytania prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawa unijnego: 1. Czy art. 5 w zw. z art. 2 ust. 3 i w zw. z art. 21 ust. 4 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE z dnia 31 października 2003 r. nr L 283, s. 51 i nast.; dalej dyrektywa 2003/96) należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on regulacji krajowej przewidzianej w treści art. 89 ust. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (...), która nakazuje zastosowanie stawki podatku akcyzowego przewidzianej dla paliw silnikowych do oleju opałowego na skutek braku spełnienia przez podatnika wymogu formalnego przewidzianego w art. 89 ust. 14-15 ustawy o podatku akcyzowym? - zobacz odpowiedź  »  
Ubytki powstałe w trakcie przemieszczania wyrobów energetycznych zwolnionych od akcyzy
Źródło: Poradnik VAT nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Ustawa o podatku akcyzowym w art. 32 przewiduje dla określonych wyrobów energetycznych zwolnienia od akcyzy ze względu na określone w ustawie przeznaczenie. Przedmiotowym zwolnieniem są objęte m.in. takie wyroby energetyczne jak: paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, gazowe paliwa opałowe oraz olej opałowy niepodlegający barwieniu i znakowaniu. Dla skorzystania ze zwolnienia, podatnik sprzedający te wyroby jest obowiązany dokonać w określony sposób i dla określonego odbiorcy dostawy wyrobu akcyzowego objętego zwolnieniem, oraz spełnić wymogi formalne. Jednym z warunków formalnych jest obowiązek dołączenia do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy, na którym nabywca potwierdza ich odbiór. Wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 1108). W polu nr 11 dokumentu dostawy przewidziana została kolumna, w której należy wpisać ilość wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, stanowiących przedmiot dostawy. Ilość tę potwierdza odbiorca wyrobów w polu nr 10 dokumentu dostawy. W praktyce problemem jest sytuacja, w której nabywca potwierdzi na dokumencie dostawy mniejszą ilość zwolnionych od akcyzy wyrobów energetycznych w stosunku do ilości wysłanej. Czy w takim przypadku u dostawcy tych wyrobów zaistnieje obowiązek zapłaty akcyzy od stwierdzonego niedoboru? - zobacz odpowiedź  »  

Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60